Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
A.)Taraflar
1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). hayvansahiplendirme.net web sitesinin hizmetlerini yürüten HayvanSahiplendirme.Net İnternet Teknolojileri SARIYER/ ISTANBUL ikamet etmekte ve (bundan böyle “hayvansahiplendirme.net” olarak anılacaktır.)
2. HayvanSahiplendirme.Net İnternet Teknolojileri tarafından işletilen hayvansahiplendirme.net internet portalında ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) hayvansahiplendirme.net arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.
3. hayvansahiplendirme.net’a ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
B.) Tanımlar

1. Üye: hayvansahiplendirme.net’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
2. Web sitesi: hayvansahiplendirme.net adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir.
3. hayvansahiplendirme.net Görevleri (Kısaca ‘Görev’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’de belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla hayvansahiplendirme.net’un sağladığı site içerisindeki uygulamalar.
4. Alıcı: hayvansahiplendirme.net’da verilen hizmetleri kullanarak ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.
5. Satıcı: hayvansahiplendirme.net’da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı.
6. Üye adı: hayvansahiplendirme.net ‘Üye’lerinin ‘hayvansahiplendirme.net’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.
7. Üye şifresi: hayvansahiplendirme.net’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra hayvansahiplendirme.net’dan yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf, numara’dan oluşan şifredir.
8. Ürün: hayvansahiplendirme.net’da ‘Satıcı’ tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere denir.
9. İlan: hayvansahiplendirme.net’da ‘Üye’ tarafından hayvansahiplendirme.net ‘nin belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.
10. Hizmet: hayvansahiplendirme.net tarafından Üye’lere sunulan, hayvansahiplendirme.net içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

C.) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı
1. Sözleşme’nin konusu, hayvansahiplendirme.net’da verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
2. Sözleşme’nin içeriği, ‘Sözleşme’ ile hayvansahiplendirme.net içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin hayvansahiplendirme.net tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.
3. Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, hayvansahiplendirme.net içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak hayvansahiplendirme.net tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları
1. Üyelik, hayvansahiplendirme.net’un ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından hayvansahiplendirme.net’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve hayvansahiplendirme.net tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’de belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
2. hayvansahiplendirme.net’a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca hayvansahiplendirme.net tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, hayvansahiplendirme.net tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların hayvansahiplendirme.net’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, hayvansahiplendirme.net üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri

1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, hayvansahiplendirme.net Hizmet’lerinden faydalanırken ve hayvansahiplendirme.net’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME’sinde yer alan bütün şartlara, hayvansahiplendirme.net’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.
2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, hayvansahiplendirme.net’un kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple hayvansahiplendirme.net’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.

3. Üyeler’in hayvansahiplendirme.net tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden hayvansahiplendirme.net’un doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4. Üyeler hayvansahiplendirme.net içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. hayvansahiplendirme.net Üyeler tarafından hayvansahiplendirme.net’a iletilen veya hayvansahiplendirme.net üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz.
5. Üyeler, hayvansahiplendirme.net’un yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

6. hayvansahiplendirme.net’un verdiği Hizmet’lerden faydalananlar ve hayvansahiplendirme.net’yi kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla hayvansahiplendirme.net üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler’in site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye hayvansahiplendirme.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, hayvansahiplendirme.net içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları,hayvansahiplendirme.net ve bütün hayvansahiplendirme.net alt alan adlarını ve içeriklerini, katagori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla hayvansahiplendirme.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. hayvansahiplendirme.net Üyeler’i SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak hayvansahiplendirme.net üzerinde
gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.
7. Üyeler’de dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından hayvansahiplendirme.net’da sunulan Hizmet’lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı hayvansahiplendirme.net’un ve hayvansahiplendirme.net çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. hayvansahiplendirme.net Üyeler’de dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

8. Üyeler, hayvansahiplendirme.net üzerinde gerçekleşecek her türlü çekiliş kapsamında çekilişe hak kazanan üyelerin, üye bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını bu nedenden hayvansahiplendirme.net’dan herhangi bir sebeple tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder.
9. Üyeler hayvansahiplendirme.net dahilinde yer alan kendi üyeliklerini veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve hayvansahiplendirme.net işleyişini manipüle edecek, zarara uğratacak herhangi bir davranışta bulunmayacaklarını, aksi halde hayvansahiplendirme.net’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul beyan, tasdik ve taahhüt ederler.

F.) Alıcı’ların Hak ve Sorumlulukları

1. Alıcı hayvansahiplendirme.net’da Satıcı’lar tarafından satışa sunulan mal ve ürünlerin hasarlı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı mal ve ürünler’den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, ürün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili hayvansahiplendirme.net’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Alıcı, hayvansahiplendirme.net üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında her ne sebeple olursa olsun, Satıcı’nın Ürün’ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü hayvansahiplendirme.net’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını, hayvansahiplendirme.net’dan satın almaya çalıştığı Ürün’ün veya muadilinin, her ne sebeple olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.
3. Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince hayvansahiplendirme.net’un Ürünler’e ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşmeyi güvenli e-ticaret içerisinde oluşturacağını kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder.
4. Alıcı, hayvansahiplendirme.net’da 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde hayvansahiplendirme.net’a ait üyelik bilgilerini ve Satıcı’nın satışa konu Ürün’e ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşmeyi onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Alıcı, Satıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşmeyi Satıcı’nın beyanları doğrultusunda düzenlediğini bildiğini, hayvansahiplendirme.net’un ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını, ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün’e ilişkin her türlü isteğinin tek muhatabının Satıcı olacağını bu isteklerle ilgili hayvansahiplendirme.net’un herhangi bir yasal sorumluluk ve mesuliyetinin bulunmadığını kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder.
6. Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım Sözleşmesinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan hayvansahiplendirme.net’un 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve diğer her ne şart altında olursa olsun, hiçbir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, Satıcı ile arasındali ön bilgilendirme formunun ve mesafeli Sözleşmenin tarafı olmadığını anlar, onaylar ve kabul eder.

G.) Satıcı’ların Hak ve Sorumlulukları

1. Satıcı Site’de satışa sunduğu Mal ve Ürün’ün/Ürünler’in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün’ün/Ürünler’in şahsı tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder.
2. İş bu SÖZLEŞME kapsamında ve hayvansahiplendirme.net kuralları çerçevesinde Alıcı’nın üzerine düşen sorumluluk ve/veya vazifeleri yerine getirmemesi ve/veya Ürün bedelini yatırmaması durumunda Satıcı, kendi iradesi ile Alıcı’ya karşı hiçbir ek sorumluluk ve yükümlülük altına girmeden, ürünü bir başka Alıcı’ya teklif etme hak yetkisine sahiptir.
3. Satıcı, satışa sunduğu Mal, Hizmet ve Ürün/Ürünler’in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, SÖZLEŞME kararlarınca belirlenen veya hayvansahiplendirme.net’un belirli yerlerinde belirtilen, hayvansahiplendirme.net’un ve hayvansahiplendirme.net’da verilen Hizmet’lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder.
4. Satıcı, hayvansahiplendirme.net’da satışa sunulan Mal, Hizmet ve Ürün/Ürünler’in bütün hukuki sorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu ve hayvansahiplendirme.net’un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat ve nam altında kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Satıcı, hayvansahiplendirme.net’da satışa sunduğu Mal, Hizmet, Ürün/Ürünler’in Yasaklı Ürünler olmamasından, ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde hayvansahiplendirme.net’da arzına ilişkin bir eylemde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından doğabilecek bütün sorumluluktan ve yükümlülükten tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Satıcı, SÖZLEŞME uyarınca, Ürün’ü zamanında, hasarsız, hayvansahiplendirme.net’un belirttiği niteliklere uygun ve hasardan, kusurdan noksan olarak göndereceğini ve teslim edilmesini sağlayacağını,Ürün/Ürünler’i Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin ve sorumlulukların yalnızca kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Satıcı, hayvansahiplendirme.net’da gerçekleşmekte olan alım-satım işlemlerinin herhangi bir safhasnda ve her ne sebeple olursa olsun Alıcı’nın Ürün ve/veya Ürün’leri almaktan vazgeçmesi halinde bu durumdan ötürü hayvansahiplendirme.net’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını, hayvansahiplendirme.net’da satmaya çalıştığı Ürün’ün her ne suretle olursa olsun alımdan vazgeçen Alıcı’nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan haraketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. Satıcı, İş bu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hüküm ve kurala aykırı davranması halinde hayvansahiplendirme.net’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, hayvansahiplendirme.net’un doğmuş olan zararını derhal tazmin edeceğini, eğer hayvansahiplendirme.net hesabında doğacak olan zararın telafisi olan parası olması halinde, hayvansahiplendirme.net’un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararı bu bedelden alabileceğini beyan, kabul, tasdik ve taahhüt eder.
9. Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra Alıcı’ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve İş bu Sözleşme’de belirtilen sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklanan allıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf, avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.hayvansahiplendirme.net aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm istek, talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile avukatlık ücreti masraflarını karşılayacağını kabul beyan ve tahhhüt eder. hayvansahiplendirme.net aleyhine Alıcı ve Hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer vesair isteklerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

10. Satıcı, hayvansahiplendirme.net’un, hayvansahiplendirme.net üstünde sattığı Ürünler’e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün’e ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşmeyi hayvansahiplendirme.net’un belirleyeceği kurallar çerçevesinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Satıcı, ön bilgilendirme ve mesafeli Sözleşmeye konu üye ve Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını hayvansahiplendirme.net’un kendisi tarafından sağlanan bu biglilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Satıcı Sözleşme ile hayvansahiplendirme.net’da 4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan Ürün’e ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşme maddelerine harfiyen uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir eylem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı’ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten hayvansahiplendirme.net’un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. Satıcı, hayvansahiplendirme.net’da satışa sunulan Ürün’e ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli Sözleşmenin kullanıcı Sözleşme’sinde düzenlenen hükümler çerçevesinde yer alan sorumluluğunu bertaraf etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

H.) hayvansahiplendirme.net’un Hak ve Sorumlulukları
1. hayvansahiplendirme.net, hayvansahiplendirme.net’da sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. hayvansahiplendirme.net, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve mehil vermeden kullanabilir. Üyeler, hayvansahiplendirme.net’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. hayvansahiplendirme.net tarafından istenilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, hayvansahiplendirme.net tarafından yapılabilir.hayvansahiplendirme.net’un talep ettiği üyeler’in zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve/veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir.

2. hayvansahiplendirme.net, hayvansahiplendirme.net dahilinde, hayvansahiplendirme.net’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü şahısların sahip olduğu ve işlettiği diğer web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara ve/veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘linkler’ Üye’ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle hayvansahiplendirme.net tarafından sağlanmış olabilir. Üçüncü şahısların web sitesini veya siteyi yöneten, işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliğini taşımamaktadır. hayvansahiplendirme.net üzerindeki ‘link’ler ve vasıtası ile erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında hayvansahiplendirme.net’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3. hayvansahiplendirme.net, hayvansahiplendirme.net’da sunulan Hizmet’ler ve/veya Ürünler ile ilgili olarak Üye’ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ve/veya hakem sıfatlarıyla görev almaz, tarafsızdır.

4. Satıcı’nın satışa sunduğu ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, ‘manipülasyon’ (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. hayvansahiplendirme.net’yi ‘manipüle’ ettiği ve Sözleşme’de belirtilen Yasaklı Ürünler’i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa sunduğu ve/veya SÖZLEŞME kanunlarına, hayvansahiplendirme.net’da belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı’nın üyeliği hayvansahiplendirme.net tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

5. hayvansahiplendirme.net, Üyeler arasında hayvansahiplendirme.net üzerinden gerçekleşen ve hayvansahiplendirme.net’un işleyişine ve/veya hayvansahiplendirme.net’un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve hayvansahiplendirme.net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üyeler’i yazılı uyarabilir ve/veya Üye’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici ve/veya kalıcı olarak son verebilir. Bundan doğabilecek herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmez.

6. Üye’ler ve hayvansahiplendirme.net hukuken birbirlerinden tamamen bağımsız taraflardır.Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. SÖZLEŞME’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

7. Üyeler’in, hayvansahiplendirme.net’a üye olurken sisteme yükledikleri “üyelik isimleri” veya “dükkan” isimileri de İşbu Sözleşme içinde yer alan kurallara tabi olup, Üyeler’in “Üye adı” veya “dükkan” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyeler’in işbu Sözleşme kurallarına aykırı davranması durumunda, hayvansahiplendirme.net Sözleşme’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye haber vermeksizin Kullanıcı’nın Üye’liği geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Bu sebepten ötürü hayvansahiplendirme.net herhangi bir tazminat veya yükümlülük altına sokulamaz.

8. hayvansahiplendirme.net, marka ve fikri hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak ve Fikir Sahiplerini Koruma politikası ile başvuruları inceleyecektir. hayvansahiplendirme.net’a tarafından Hak ve Fikir Sahiplerini Koruma politikası ile yapılan başvurular sonucunda Üyeler’e ilişkin Ürünler’in listelemelerini, kategorilerini kaldırma ve gerektiğinde Üyeler’in üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

9. hayvansahiplendirme.net’a üyelerin kayıt olduğu iletişim bilgileri email, cep telefon numarası, sabit numaralar ve açık adres bilgileri HayvanSahiplendirme.Net İnternet Teknolojileri bünyesinde faaliyet gösteren tüm web siteleri, o sitelerin üyeleri için reklam çalışmasına ve 3. şahıslara satış amaçlı pazalanmasına izin vermiş olursunuz.

I.) Mal/Ürün/İlan Hizmetleri
hayvansahiplendirme.net tarafından kullanıcılara sunulan Hizmet’lerin temelinde, Üyeler’in birbirleriyle iletişimini sağlamak ve hayvansahiplendirme.net vasıtasıyla kullanıcılar arasında yapılan eylemlerin güvenliğini denetlemek, emniyet alt yapısını sağlamak bulunmaktadır.

İ.) İlan Yayınlama ile ilgili Hizmetler
hayvansahiplendirme.net tarafından Üyeler’e sunulan ücretsiz ve ücretli İlan ekleme Hizmetlerinden kullanıcılar İşbu Sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde hukuki kurallara aykırı olmayacak şekilde yararlanabilirler. Üyelerin hayvansahiplendirme.net alt yapısını kullanarak ekledikleri ilanların her türlü fikrî, maddî, manevî sorumluluk ve mesuliyetleri kendilerinde aittir. Bundan doğabilecek hiçbir bir tazminat ve yükümlülüğü hayvansahiplendirme.net kabul etmemektedir.
J.) ‘Telif hakları’ ile ilgili Genel Açıklama
Türkiye’de “telif hakları” olarak da bilinen,bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır. FSEK ile Telif Hakkı sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: 1) İcracı sanatçılar, 2) Fonogram (plak) yapımcıları, 3) Radyo-TV yayın kuruluşları ve 4) Film yapımcıları. Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve maddî haklar tanınmıştır. Manevi haklar; halka arz yetkisi, isminin belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını yasaklama yetkisidir. Mali haklar ise işleme, çoğaltma, dağıtma, mümessil ve işaret, ses ve görüntü taşınmasına yarayan vasıtalarla umuma dağıtım haklarıdır.
Hukuki Yaptırımlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Bu Yaptırımlar; Cezai Hükümler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK’nın 71, 72, 73 ve 80’inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahkûm edilirler. Hukuki Hükümler FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler. Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.

K.) Mal/Ürün ve/veya Hizmet hayvansahiplendirme.net’da İlan Vermeye Uygun mu?

hayvansahiplendirme.net Üyeler’i olarak sattığınız mal ve/veya ürün, hayvansahiplendirme.net alt yapısını kullanarak vereceğiniz İlanlar’ın kesinlikle T.C hukuki kuralları ve yasal çerçevesi içerisinde olmasına dikkat ediniz. hayvansahiplendirme.net SÖZLEŞME’sine uymayan ilanlar vermeniz durumunda hayvansahiplendirme.net’a ‘Üye’ olmakla İşbu Sözleşme’yi okumuş, anlamış, onaylamış, doğacak olan hukuki, maddi ve manevi her türlü tazminatı kabul, tasdik ve taahhüt etmiş olmaktasınız.

L.) Yasaklı Ürün Listesi
1. İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardımlar: Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddeleri.
2. Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler.
Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları.
3. Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları.Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.
4. Mucize Tedavi Ürün veya Hizmetleri: “1 saatte 10 kilo verin!” türü mucize tedavi içeren ürünler. Tıbbi olmayan her türlü tedavi yöntemi ilanları.
5. Reçeteyle Satılan İlaçlar: Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı.
6. Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi). Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)
7. Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.
8. Ateşli silahlar: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır. Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir). Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.
9. Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.
10. Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.
11.Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir. Korsan kitap ve benzeri bandrol taşımayan ürünler.
12. Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler.
13. Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler.
14. Yasal olmayan maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde.
15. Tütün ve Sigara: Tütün ve tütün mamülleri, sigara ve benzeri ürünler.
16. Alkol: Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler, karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.
17. Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.
18. Yasaklı Hayvan Türleri : Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt,Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk,Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.
M.) hayvansahiplendirme.net Tarafından Sunulan Ek Hizmetler
Üyeler’in Ek Hizmetleri kullanabilmesi için hayvansahiplendirme.net tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla yukarıda bahsi geçen hizmetlere ek olarak, hayvansahiplendirme.net’un belirlediği ücretleri ödemek koşulu ile Dükkân Hizmeti, ekstra ilan satın alma hizmetlerinden faydalanabilirler.

N.) Ücretlendirme
hayvansahiplendirme.net, ilan fiyatları, Dükkân Üyeliği gibi Hizmet’lerle ilgili fiyat değişikliklerini hayvansahiplendirme.net’un ‘Blog’ sayfasında ilan edecektir. Hizmetlere ilişkin değişiklikler, değişikliğin ‘Blog’ sayfasında ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve hayvansahiplendirme.net’un belirleyeceği tarihe kadar devam edecektir. Eğer ücretle ilgili bir kampanya söz konusu ise kampanyanın sona erme tarihine kadar ücretler geçerli olacaktır. hayvansahiplendirme.net Aksini beyan etmediği takdirde hayvansahiplendirme.net’daki Hizmet’ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası(TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

O.) Mücbir Sebepler
Hukuki olarak ‘mücbir neden’ sayılan bütün durumlarda hayvansahiplendirme.net İşbu Sözleşme ile belirlenen sorumluluklarından herhangi birini geç ve/veya eksik ifa etme/ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi hallerde, hayvansahiplendirme.net için gecikme, eksik ifa etme/ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu haller için hayvansahiplendirme.net’dan herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir Sebep” terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknoloji kazaları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri, kötü hava koşulları da dahil ve yalnız bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak, önlenemeyecek, durumlar ve olaylar olarak yorumlanacaktır.

Ö.) Fikrî Mülkiyet Hakları
1. hayvansahiplendirme.net’nin (tasarımı, arayüzü, metin, imge, html, tüm php yazılım kodları ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (hayvansahiplendirme.net) telif haklarına tabi çalışmalar) hayvansahiplendirme.net’a ait olarak ve/veya hayvansahiplendirme.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, hayvansahiplendirme.net Hizmet’lerini, hayvansahiplendirme.net bilgilerini ve hayvansahiplendirme.net’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının hayvansahiplendirme.net’un Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı hayvansahiplendirme.net’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

2.) hayvansahiplendirme.net’un, hayvansahiplendirme.net Hizmet’leri, hayvansahiplendirme.net bilgileri, hayvansahiplendirme.net telif haklarına tabi çalışmalar, hayvansahiplendirme.net ticari markaları, hayvansahiplendirme.net alt alan adları, hayvansahiplendirme.net ticari görünümü veya hayvansahiplendirme.net vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

3.) Kullanıcılar, hayvansahiplendirme.net’un Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.
P.) Sözleşme Değişiklikleri
hayvansahiplendirme.net, tamamen kendi takdirine ve hür iradesine bağlı tek taraflı olarak, İş bu SÖZLEŞME ve Eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda hayvansahiplendirme.net’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen maddeleri, hayvansahiplendirme.net’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan maddeler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

R.) Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu ‘Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğacak hukuki işlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ‘Sözleşme’den doğan ve/veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde, hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

S.) Sözleşmenin Feshedilmesi

İşbu ‘Sözleşme, Üye hayvansahiplendirme.net’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üyeler’in üyelik süresinin dolması veya geçici, kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. hayvansahiplendirme.net Üyeler’i İşbu ‘Sözleşme’yi ve/veya hayvansahiplendirme.net içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, ‘Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilecek ve Üye’ler fesih sebebiyle hayvansahiplendirme.net’un uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
1. Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler’in Satıcı tarafından hayvansahiplendirme.net’da satışa arz edilmesi ve bu durumun hayvansahiplendirme.net tarafından tespit edilmesi,
2. Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, hayvansahiplendirme.net’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
3. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
4. Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

T.) Ek Kurallar Üyeler, işbu ‘Sözleşme ’de tanımlanan kuralların ‘Sözleşme’ eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu ‘Sözleşme’ ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Üyeler aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul, tasdik ve beyan ederler.

maltepe escort kartal escort kadıköy escort ümraniye escort pendik escort
tente pergola bioklimatik pergola pergola fiyatları pergola bodrum pergola giyotin cam giyotin cam php shell php shell php shell indir hacklink
maltepe escort ataşehir escort pendik escort